Український народ отримав премію Сахарова від Європарламенту-2022 / The Ukrainian people awarded EP 2022 Sakharov Prize

Reading Time: 5 minutes

Український народ отримав премію Сахарова від Європарламенту-2022

Депутати Європарламенту нагородили хоробрий народ України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства премією Сахарова 2022-го року за свободу думки. Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила лауреата 2022-го року у залі пленарних засідань у Страсбурзі за рішенням Конференції президентів парламенту (президент і лідери політичних груп).

«Ця нагорода для тих українців, які захищають свою землю. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж не здамося», – сказала вона.

Загарбницька війна Росії проти України завдає величезних втрат українцям. Вони не тільки борються, щоб захистити свої домівки, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, але також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв «проти жорстокого режиму, який прагне підірвати нашу демократію, послабити і розділити наш Союз», – заявили євродепутати.

Номінація демонструє намагання захистити свою країну Президента України Володимира Зеленського разом з представниками громадських ініціатив, державних і громадських інституцій, зокрема, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Юлії Паєвської – засновниці евакуаційного медичного підрозділу «Ангели Тайри», Олександри Матвійчук – юристки-правозахисниці та очільниці організації «Центр громадянських свобод» Рух громадянського спротиву «Жовта стрічка» та Івана Федорова – мера українського міста Мелітополь, яке зараз перебуває під російською окупацією.

Вручення премії Сахарова відбудеться 14-го грудня у Страсбурзі. Премія названа на честь радянського фізика та політичного дисидента Андрія Сахарова, а грошовий приз становить 50 тисяч євро.

Минулого року Європарламент присудив премію російському опозиційному політику та борцю з корупцією Олексію Навальному.

English

MEPs have awarded the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society, the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought. European Parliament President Roberta Metsola announced the 2022 laureate in the Strasbourg plenary chamber on Wednesday afternoon, following a decision by Parliament’s Conference of Presidents (the President and political group leaders).

“This award is for those Ukrainians fighting on the ground. For those who have been forced to flee. For those who have lost relatives and friends. For all those who stand up and fight for what they believe in. I know that the brave people of Ukraine will not give up and neither will we, she said.

Russia’s unprovoked war of aggression against Ukraine is inflicting enormous costs on the Ukrainian people. They are not only fighting to protect their homes, sovereignty, independence and territorial integrity, but they are also defending freedom, democracy, the rule of law and European values on the battlefields “against a brutal regime that seeks to undermine our democracy, weaken and divide our Union”, MEPs said.

The nomination highlights the efforts of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy together with the role of individuals, representatives of civil society initiatives, and state and public institutions including the State Emergency Services of Ukraine, Yulia Pajevska, founder of the evacuation medical unit Angels of Taira, Oleksandra Matviychuk, human rights lawyer and chairwoman of the organisation Center for Civil Liberties, the Yellow Ribbon Civil Resistance Movement, and Ivan Fedorov, the mayor of the Ukrainian city of Melitopol, which is currently under Russian occupation.

The awarding of the Sakharov Prize will take place on 14 December in Strasbourg. The prize is named in honour of Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov and the prize money is 50 000 euros.
Last year, Parliament awarded the prize to Russian opposition politician and anti-corruption activist Alexei Navalny.

Il-poplu Ukren jingħata l-Premju Sakharov 2022 tal-Parlament Ewropew
Il-MPE taw il-Premju Sakharov 2022 għal-Libertà tal-Ħsieb lill-poplu kuraġġuż tal-Ukrajna, irrappreżentat mill-President, il-mexxejja eletti u s-soċjetà ċivili tagħhom.
Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ħabbret ir-rebbieħ tal-2022 fil-kamra plenarja ta’ Strasburgu l-Erbgħa wara nofsinhar, wara deċiżjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament (il-President u l-mexxejja tal-gruppi politiċi).

“Dan il-premju huwa għal dawk l-Ukreni li qed jiġġieldu fuq il-post. Għal dawk li ġew sfurzati jaħarbu. Għal dawk li tilfu qraba u ħbieb. Għal dawk kollha li qed jipprotestaw u jiġġieldu għal dak li fih jemmnu. Naf li l-poplu kuraġġużi ta ‘l-Ukrajna mhux se jirriżenja, u lanqas aħna m’aħna se nagħmlu hekk”, hija qalet.

Il-gwerra mhux ipprovokata tar-Russja kontra l-Ukrajna qed tikkawża spejjeż enormi fuq il-poplu Ukren. Huma mhux biss qed jiġġieldu biex jipproteġu djarhom, is-sovranità, l-indipendenza u l-integrità territorjali tagħhom, iżda qed jiddefendu wkoll il-libertà, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri Ewropej fil-battalji “kontra reġim brutali li jfittex li jimmina d-demokrazija tagħna, idgħajjef u jaqsam l-Unjoni tagħna”.

In-nominazzjoni tenfasizza l-isforzi tal-President Ukren Volodymyr Zelenskyy flimkien mar-rwol tal-individwi, ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, u l-istituzzjonijiet statali u pubbliċi inklużi s-Servizzi ta’ Emerġenza tal-Istat tal-Ukrajna, Yulia Pajevska, il-fundatriċi tal-unità medika ta’ evakwazzjoni Angels of Taira, Oleksandra Matviychuk, avukata tad-drittijiet tal-bniedem u president tal-organizzazzjoni Ċentru għal-Libertajiet Ċivili, il-Moviment ta’ Reżistenza Ċivili Yellow Ribbon, u Ivan Fedorov, is-sindku tal-belt ta’ Melitopol, li bħalissa tinsab taħt okkupazzjoni Russa.

L-għoti tal-Premju Sakharov se jsir fl-14 ta’ Diċembru fi Strasburgu. Il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb jingħata kull sena mill-Parlament Ewropew. Ġie stabbilit fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Huwa msemmi f’ġieħ il-fiżiku u d-dissident politiku Sovjetiku Andrei Sakharov u l-flus tal-premju huma ta’ EUR 50 000.

Is-sena l-oħra, il-Parlament ta l-premju lill-politiku tal-oppożizzjoni Russu u attivist kontra l-korruzzjoni, Alexei Navalny.

Once you're here...

%d bloggers like this: